V9移动端-小昂App即将升级的通知

V9移动端-小昂App即将升级的通知


      

         小昂App将与7.10日发布最新的2.0版本,本次更新主要:


         1.修复已知BUG;

         2.增加考勤异地考勤分组的功能;

         3.增加Ai人工智能识别技术;

         4.增加手机端文档的处理;

 

         请老客户,直接App升级即可,新客户请在索昂软件官网进行下载...