OA办公系统灵活运用之预算判断

     我们经常遇到企业费用申请的流程,在使用过程中,每个部门可以申请部门的费用,用于日常采购和正常的部门开支,但不同部门的预算公司都有规定的,总不能无止境的让部门申请吧。这就需要将每个部门的预算规定起来,在申请流程的时候,进行判断。


     具体的业务流程实现步骤如下:                   1.预算设置      2.已使用费用合计     3.预算与已使用比对

     实际应用案例:

      在山东日照电厂的项目管理中,零星委托审批单中就需要设定预算等项。首先要进行费用的预算设定:


       1.费用预算设定

                 2.在流程发起的时候,就会进行费用与预算的判断,如下图:
     
         image.png       

        经过自动计算的处理,在审批过程中,数据对比就会很清楚。

本文关键词:OA,OA办公系统,OA系统,OA软件,OA办公软件,办公自动化系统