V9OA系统全新门户及移动端升级完成

       各用户,V9新的门户-工作门户已经上线,老客户请向您的专属客服提出升级要求。

    image.png

       本次升级内容包含:

      一、系统自动刷新的门户机制改为服务端自动推送消息;

      二、部门门户、人事门户、应用门户全新上线、

      三、升级移动APP考勤数据表;

      四、系统的加密方式改变.


      更多请联系您的客服人员,为您提供升级服务.